Búsqueda avanzada
Buscar
 

Entra en BiblioEteca...

Disfruta de todo el potencial de biblioEteca entrando con tu usuario...

 

CORPORACIONS LOCALS DE CATALUNYA. TEMARI GENERAL. VOLUMEN III (GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS I GESTIÓ PRESSUPOSTARIA I FINANCERA) - EBOOK


AUTOR: ; ND
 
 
 • Portada de CORPORACIONS LOCALS DE CATALUNYA. TEMARI GENERAL. VOLUMEN III (GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS I GESTIÓ PRESSUPOSTARIA I FINANCERA) - EBOOK

  9788467650495

 
Compartir: Compartir con un amigo de biblioeteca Compartir por email Compartir en Facebook Compartir Twitter Compartir en Tuenti Capturar código QR Añadir RSS

Sinópsis del libro:

 • Disponible avance en PDF Fecha de publicación: 2010

  PERMISOS
  Impresión: Sí - Copia: No

  Tercer volum de desenvolupament del Temari General per la preparació de les proves selectives per l`accés a places de les convocatòries dels Ajuntaments, Diputacions i la resta de Corporacions Locals de Catalunya. Aquest volum recull l'estudi de la Gestió de Recursos Humans i Gestió Pressupostària i Financera. El temari es completa en altres tres volums. Tots els temes estan tractats amb profunditat i rigor, i incorporen les últimes novetats legislatives per assegurar la seva actualització fins a la data d´edició.

  III. GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS Tema 19. La funció pública: concepte i régim jurídic. El personal al servei de les entitats locals: classes. Organització de la funció pública local. La selecció de personal. Qüestions prèvies. Procediments de selecció. La selecció del personal funcionari al servei de les entitats locals. Les situacions administratives Tema 20. Drets dels empleats públics. Règim retributiu. Vacances, llicències i permisos. La negociació col·lectiva. Participació i representació institucional dels empleats públics. Deures dels empleats públics. Les incompatibilitats. El règim disciplinari Tema 21. El personal laboral al servei de les Administracions Públiques. El contracte de treball. Contingut. Modalitats. Modificació, suspensió i extinció. Els convenis col·lectius. El sistema espanyol de Seguretat Social. Règim general i règims especials. Afiliació i cotització. Altes i baixes. L'acció protectora. Contingències cobertes i prestacions Tema 22. La perspectiva de gènere. Les polítiques de dones. La Llei orgànica per a la igualtat efectiva de dones i homes. Principis i garanties. La llei de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les Administracions Públiques de Catalunya. Pla de polítiques de dones del Govern de la Generalitat de Catalunya 2008-2011 Tema 23. La Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Objecte i àmbit d'aplicació. Obligacions dels empresaris. Especial referència a la consulta i la participació dels treballadors. Organització dels recursos per a les activitats preventives. Obligacions dels treballadors IV. GESTIÓ PRESSUPOTÀRIA I FINANCERA Tema 24. Els pressupostos de les Entitats Locals. Estructura i contingut dels pressupostos de les entitats locals. Els crèdits pressupostaris. Les modificacions pressupostàries Tema 25. Procediment general d'execució de l'estat de despeses del pressupost de les entitats locals. Execució de l'estat d'ingressos. Reconeixement dels drets. Liquidació i recaptació. Tancament i liquidació del pressupost. El control pressupostari. La comptabilitat pública. El pressupost per programes: concepte i característiques Tema 26. El finançament dels ens locals. Recursos de les hisendes locals. Els ingressos no tributaris. El finançament de les entitats locals de Catalunya amb càrrec als pressupostos de la Generalitat Tema 27. Els ingressos tributaris dels Ens Locals. Els tributs locals. Normes generals. Les ordenances fiscals. Conceptes de dret tributari. Les taxes municipals. Les contribucions especials. L'Impost sobre béns immobles. L'Impost sobre vehicles de tracció mecànica. L'Impost sobre Activitats econòmiques. L'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. L'impost sobre l'increment de valors dels terrenys de naturalesa urbana

  Información proporcionada por Librería Cyberdark

  Idioma: CASTELLANO

 
 

Clasificador

Según nuestros usuarios

RIGUROSO
Riguroso

Determina lo preciso o impreciso que es este libro con respecto a lo que se cuenta en el mismo. 0 significa que es completamente impreciso y 10 que cuenta es rigurosamente verídico

Más información
DIVERTIDO
Divertido

Determina lo divertido que te ha resultado el libro: 0-aburrido 10-muy divertido

Más información
COMPLEJO
Complejo

Determinamos lo complejo que nos ha resultado la lectura del libro. Desde el nivel más bajo, que indica que es un texto secillo de comprender hasta el valor máximo que indica que es complejo de comprender

Más información
SORPRENDE
Sorprende

Indica lo sorprendente que resulta el argumento del libro, desde 0: previsible hasta 10: totalmente desconcertante y sorprendente

Más información
 
 

Etiquetas de otros usuarios

Así han etiquetado este libro más usuarios

Así han etiquetado otros usuarios este libro. Si ves acertada su elección puedes añadir la etiqueta con un simple clic a tus etiquetas

 
Publicidad
 
 

Comentarios de los lectores

 
 
 

Yo Leo

Información para lectores

Anillo de blogs

¿Tienes un blog?

Paga si te gusta

La forma de pago del futuro...

BiblioEtecarios

Ayudanos con los libros

Yo Escribo

Si eres autor, descubre más...

Ayuda

Todo lo que puedes hacer en la web
C/ Almagro, 2, 3ºIzda.
28010 Madrid (Madrid)
Tel/Fax : 91 288 73 76
E-mail : info@biblioeteca.com

BiblioEteca en Google Plus BiblioEteca en Rss

 
Copyright © 2015 BiblioEteca Technologies SL - Todos los derechos reservados