Búsqueda avanzada
Buscar
 

Entra en BiblioEteca...

Disfruta de todo el potencial de biblioEteca entrando con tu usuario...

 

AUXILIARS ADMINISTRATIUS DE CORPORACIONS LOCALS DE CATALUNYA. TEST - EBOOK


AUTOR: ; ND
 
 
 • Portada de AUXILIARS ADMINISTRATIUS DE CORPORACIONS LOCALS DE CATALUNYA. TEST - EBOOK

  9788467636918

 
Compartir: Compartir con un amigo de biblioeteca Compartir por email Compartir en Facebook Compartir Twitter Compartir en Tuenti Capturar código QR Añadir RSS

Sinópsis del libro:

 • Disponible avance en PDF Fecha de publicación: 2010

  PERMISOS
  Impresión: Sí - Copia: No

  Col·lecció de questionaris adaptats al temari general per a la preparació de les proves selectives per l'accés a places d' Auxiliars Administratius a les convocatòries dels Ajuntaments, Diputacions i la resta de Corporacions Locals de Catalunya. Inclou test per a les següents matèries: - Test de caràcter jurídic per a les matèries sol·licitades per la majoria dels Programes Oficials exigits en els processos de selecció a aquest Cos a les Entitats locals de Catalunya. - Test específic sobre l' Estatut d' Autonomia de Catalunya. - Test sobre documentació, arxius, informàtica i ofimàtica.

  Test número 1. La Constitució Espanyola de mil nou-cents setanta-vuit. Estructura i principis generals. Els drets fonamentals en la Constitució. El model econòmic de la Constitució Espanyola. El Tribunal Constitucional. La reforma de la Constitució Test número 2. L'organització de l'Estat en la Constitució: organització institucional o política i organització territorial. La Corona. Les Corts Generals: referència al Defensor del Poble i al Tribunal de Comptes. El Poder Judicial Test número 3. El Govern i l'Administració. Principis d'actuació de l'Administració pública. L'Administració General de l'Estat. Les Comunitats Autònomes: especial referència als Estatuts d'autonomia. L'Administració Local. L'Administració Institucional Test número 4. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Les competències de la Generalitat. Finances i economia. La Generalitat de Catalunya i les institucions d'autogovern. Altres institucions i organismes Test número 5. El Règim local espanyol: principis constitucionals i regulació jurídica. Relacions entre ens territorials. L'Autonomia local Test número 6. La província. Organització provincial. Competències Test número 7. El municipi: concepte i elements. El terme municipal. La població: especial referència a l'empadronament. L'organització. Competències municipals Test número 8. Altres entitats locals. Mancomunitats, comarques o altres entitats que agrupin diversos municipis. Les entitats metropolitanes. Les entitats d'àmbit territorial inferior al municipal Test número 9. Submissió de l'Administració a la Llei i al Dret. Fonts del Dret Administratiu: especial referència a la Llei i als Reglaments. La potestat reglamentària en l'esfera Local: Ordenances, Reglaments i Bans; procediment d'elaboració i aprovació Test número 10. El personal al servei de les entitats locals: concepte i classes. Drets, deures i incompatibilitats Test número 11. Els béns de les entitats locals. El domini públic. El patrimoni privat de les mateixes Test número 12. La contractació administrativa en l'esfera local. Classes de contractes. La selecció del contractista. Drets i deures del contractista i de l'Administració. Execució, modificació i suspensió. La revisió de preus. Invalidesa dels contractes. Extinció dels contractes Test número 13. Les hisendes locals. Classificació dels ingressos. Les ordenances fiscals Test número 14. Estudi especial dels ingressos tributaris: impostos, taxes i contribucions especials. Els preus públics Test número 15. Els pressupostos de les entitats locals. Principis, integració i documents de que consten. Procés d'aprovació del pressupost local. Principis generals d'execució del pressupost. Modificacions pressupostàries: els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdit, les transferències de crèdits i altres figures. Liquidació del pressupost Test número 16. La despesa pública local: concepte i règim legal. Execució de les despeses públiques. Comptabilitat i comptes Test número 17. La relació juridicoadministrativa. Concepte. Subjectes: l'Administració i l'admi-nistrat. Capacitat i representació. Drets de l'administrat. Els actes jurídics de l'administrat Test número 18. L'acte administratiu: concepte, classes i elements. Motivació i notificació. Eficàcia i validesa dels actes administratius. Revisió dels actes administratius: d'ofici i en via de recurs administratiu Test número 19. El procediment administratiu: principis informadors. Les fases del procediment administratiu: iniciació, ordenació, instrucció i terminació. Dimensió temporal del procediment. Referència als procediments especials Test número 20. Especialitats del procediment administratiu local. Funcionament dels òrgans col•legiats locals: règim de sessions i acords. Actes i certificacions d'acords. Les resolucions del president de la corporació Test número 21. Formes de l'acció administrativa, amb especial referència a l'Administració Local. L'activitat de Foment. L'activitat de Policia: les llicències. El Servei Públic Local. La responsabilitat de l'Administració Test número 22. Concepte de document, registre i arxiu. Funcions del registre i de l'arxiu. Classes d'arxiu. Especial consideració de l'arxiu de gestió. Criteris d'ordenació de l'arxiu. L'arxiu com a font d'informació: serveis de l'arxiu Test número 23. L'atenció al públic: normativa aplicable. La imatge de l'administració, el client de l'administració. La comunicació com atenció al ciutadà. El llenguatge telefònic Test número 24. El llenguatge administratiu. Documentació administrativa. Concepte i contingut dels documents propis de l'administració.

  Información proporcionada por Librería Cyberdark

  Idioma: CASTELLANO

 
 

Clasificador

Según nuestros usuarios

RIGUROSO
Riguroso

Determina lo preciso o impreciso que es este libro con respecto a lo que se cuenta en el mismo. 0 significa que es completamente impreciso y 10 que cuenta es rigurosamente verídico

Más información
DIVERTIDO
Divertido

Determina lo divertido que te ha resultado el libro: 0-aburrido 10-muy divertido

Más información
COMPLEJO
Complejo

Determinamos lo complejo que nos ha resultado la lectura del libro. Desde el nivel más bajo, que indica que es un texto secillo de comprender hasta el valor máximo que indica que es complejo de comprender

Más información
SORPRENDE
Sorprende

Indica lo sorprendente que resulta el argumento del libro, desde 0: previsible hasta 10: totalmente desconcertante y sorprendente

Más información
 
 

Etiquetas de otros usuarios

Así han etiquetado este libro más usuarios

Así han etiquetado otros usuarios este libro. Si ves acertada su elección puedes añadir la etiqueta con un simple clic a tus etiquetas

 
Publicidad
 
 

Comentarios de los lectores

 
 
 

Yo Leo

Información para lectores

Anillo de blogs

¿Tienes un blog?

Paga si te gusta

La forma de pago del futuro...

BiblioEtecarios

Ayudanos con los libros

Yo Escribo

Si eres autor, descubre más...

Ayuda

Todo lo que puedes hacer en la web
C/ Almagro, 2, 3ºIzda.
28010 Madrid (Madrid)
Tel/Fax : 91 288 73 76
E-mail : info@biblioeteca.com

BiblioEteca en Google Plus BiblioEteca en Rss

 
Copyright © 2015 BiblioEteca Technologies SL - Todos los derechos reservados