Búsqueda avanzada
Buscar
 

Entra en BiblioEteca...

Disfruta de todo el potencial de biblioEteca entrando con tu usuario...

 

AUXILIARS ADMINISTRATIUS (GRUP C2) AJUNTAMENT DE LLEIDA. TEMARI - EBOOK


AUTOR: ; ND
 
 
 • Portada de AUXILIARS ADMINISTRATIUS (GRUP C2) AJUNTAMENT DE LLEIDA. TEMARI - EBOOK

  9788467651461

 
Compartir: Compartir con un amigo de biblioeteca Compartir por email Compartir en Facebook Compartir Twitter Compartir en Tuenti Capturar código QR Añadir RSS

Sinópsis del libro:

 • Disponible avance en PDF Fecha de publicación: 2010

  PERMISOS
  Impresión: Sí - Copia: No

  Desenvolupament els temes per a l'òptima preparació de les proves d'accés a la condició de funcionari de carrera i de personal laboral fix de l'Ajuntament de Lleida i dels seus Organismes Autònoms en places de Auxiliars Administratius (Grup C2), segons les bases publicades en el Butlletí de la Província de Lleida n.º 140, de 20/10/2010. Tots els temes estan tractats amb profunditat i rigor, i incorporen les últimes novetats legislatives per assegurar la seva actualització fins a la data d´edició.

  Tema 1. La Constitució espanyola de 1978. Antecedents històrics. Principis constitucionals. Característiques i estructura Tema 2. Cartipàs de l'Ajuntament de Lleida: Les comissions informatives. Funcionament. Regidories específiques. Sistema gerencial Tema 3. Cartipàs de l'Ajuntament de Lleida: Grups municipals. Junta de Portaveus. Composició Tema 4. Els drets fonamentals i les llibertats públiques. Els drets i deures dels ciutadans i principis rectors de la política social i econòmica. La protecció, garanties i suspensió dels drets fonamentals Tema 5. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Estructura i contingut essencial. Drets, deures i principis rectors. Els procediments de reforma. Competències Tema 6. L'Administració local en la CE de 1978. El principi d'autonomia. Garantia institucional de l'autonomia local. Fonts de l'ordenament local Tema 7. Les entitats locals. Classes. El municipi. Concepte. El municipi com a entitat bàsica de l'organització territorial de l'Estat, representativa dels interessos locals i com a organització prestadora de serveis públics. Estructura dels municipis espanyols. Criteris de classificació Tema 8. L'alcalde. Elecció, remoció i cessació. Competències i estatut personal. Els tinents d'alcalde. Representacions personals de l'alcalde. Règim jurídic de l'activitat de l'alcalde Tema 9. El Ple. La Junta de Govern Local. Les Comissions Informatives. Règim de sessions i acords de les corporacions locals. Normes reguladores. Les sessions. Classes. Els acords de les corporacions locals. Classes i formes. Informes del secretari i de l'interventor. Actes i certificacions. Les resolucions del president de la corporació Tema 10. Ordenances, reglaments i bans. Procediment d'elaboració i aprovació. Infraccions Tema 11. Llei 7/2007, de 12 d'abril de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. El personal al servei de les Administracions Públiques: funcionaris, personal laboral, personal eventual i personal directiu. Drets i deures dels empleats públics Tema 12. Llei 7/2007, de 12 d'abril de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. Provisió de llocs de treball i mobilitat Tema 13. Llei 7/2007, de 12 d'abril de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. Situacions administratives. Règim Disciplinari Tema 14. Llei 7/2007, de 12 d'abril de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. L'accés a l'ocupació pública: Principis rectors. Requisits generals. L'accés a l'ocupació pública dels nacionals d'altres estats Tema 15. Llei 8/2006, de 5 de juliol de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya: Diferents tipus d'excedències Tema 16. Llei 8/2006, de 5 de juliol de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya: Permís per maternitat i paternitat Tema 17. Llei 8/2006, de 5 de juliol de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya: Permís de lactància i matrimoni Tema 18. Llei 8/2006, de 5 de juliol de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya: Reduccions de jornada Tema 19. Llei 8/2006, de 5 de juliol de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya: Permís per situació de violència de gènere i mobilitat Tema 20. Principis de l'actuació de l'administració pública: eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració, coordinació, bona fe i confiança legítima Tema 21. Pressupostos de les entitats locals: principis, integració i documents de què consten. Procés d'aprovació del pressupost local. Execució i liquidació del pressupost Tema 22. El dret a la protecció de la salut davant els riscos laborals. Principis de l'acció preventiva. Integració de la prevenció en l'empresa. Obligacions del funcionari

  Información proporcionada por Librería Cyberdark

  Idioma: CASTELLANO

 
 

Clasificador

Según nuestros usuarios

RIGUROSO
Riguroso

Determina lo preciso o impreciso que es este libro con respecto a lo que se cuenta en el mismo. 0 significa que es completamente impreciso y 10 que cuenta es rigurosamente verídico

Más información
DIVERTIDO
Divertido

Determina lo divertido que te ha resultado el libro: 0-aburrido 10-muy divertido

Más información
COMPLEJO
Complejo

Determinamos lo complejo que nos ha resultado la lectura del libro. Desde el nivel más bajo, que indica que es un texto secillo de comprender hasta el valor máximo que indica que es complejo de comprender

Más información
SORPRENDE
Sorprende

Indica lo sorprendente que resulta el argumento del libro, desde 0: previsible hasta 10: totalmente desconcertante y sorprendente

Más información
 
 

Etiquetas de otros usuarios

Así han etiquetado este libro más usuarios

Así han etiquetado otros usuarios este libro. Si ves acertada su elección puedes añadir la etiqueta con un simple clic a tus etiquetas

 
Publicidad
 
 

Comentarios de los lectores

 
 
 

Yo Leo

Información para lectores

Anillo de blogs

¿Tienes un blog?

Paga si te gusta

La forma de pago del futuro...

BiblioEtecarios

Ayudanos con los libros

Yo Escribo

Si eres autor, descubre más...

Ayuda

Todo lo que puedes hacer en la web
C/ Almagro, 2, 3ºIzda.
28010 Madrid (Madrid)
Tel/Fax : 91 288 73 76
E-mail : info@biblioeteca.com

BiblioEteca en Google Plus BiblioEteca en Rss

 
Copyright © 2015 BiblioEteca Technologies SL - Todos los derechos reservados