Búsqueda avanzada
Buscar
 

Entra en BiblioEteca...

Disfruta de todo el potencial de biblioEteca entrando con tu usuario...

 

ADMINISTRATIU/VA (SUBGRUP C1) DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI. TEST - EBOOK


AUTOR: ; ND
 
 
 • Portada de ADMINISTRATIU/VA (SUBGRUP C1) DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI. TEST - EBOOK

  9788467644784

 
Compartir: Compartir con un amigo de biblioeteca Compartir por email Compartir en Facebook Compartir Twitter Compartir en Tuenti Capturar código QR Añadir RSS

Sinópsis del libro:

 • Disponible avance en PDF Fecha de publicación: 2010

  PERMISOS
  Impresión: Sí - Copia: No

  Qüestionaris de preguntes tipus test referides a tots els temes exigits (Generals i Específics) per a l'òptima preparació de les proves d'accés a l´Escala Administratiu/va (Subgrupo C1), de la Universitat Rovira i Virgili, publicades en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya n.º 5631, de 18/05/2010 (BOE n. º 131, de 1/06/2010). Tots ells li seran de gran utilitat per a l´autoavaluació, el control de l´aprenentatge dels conceptes que són objecte d´examen i per acostumar-se a la dinàmica habitual en aquesta classe de processos selectius.

  TEST GENERALS Test n.º 1. La Constitució Espanyola de 1978: estructura i contingut. Drets i deures fonamentals Test n.º 2. Configuració de la Unió Europea: els tractats originaris i de modificació. Fonts del dret comunitari: els tractats, els reglaments, les directives. Les llibertats bàsiques comunitàries. Les institucions comunitàries Test n.º 3. Concepte d'Administració pública. Tipus d'Administracions públiques i àmbits competencials Test n.º 4. L'Estatut d'autonomia de Catalunya. La Generalitat de Catalunya. El President de la Generalitat. El Govern. El Parlament de Catalunya. Règim jurídic, funcionament i atribucions. El Consell Consultiu. El Síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes. El Departament d'Innovació, Universitats i Empresa Test n.º 5. L'autonomia universitària a la Constitució espanyola. La Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats i la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica l'anterior. La Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya Test n.º 6. La Llei 36/1991, de 30 de desembre, de creació de la Universitat Rovira i Virgili. Decret 202/2003, de 26 d'agost, pel qual s'aprova l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili. Estructura i contingut general Test n.º 7. El personal funcionari al servei de les Administracions públiques. La normativa estatal bàsica recollida a la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública, en els articles que siguin vigents. El Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública Test n.º 8. El Decret 28/1986, de 30 de gener, de Reglament de selecció del personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. El Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris Test n.º 9. Drets i deures dels funcionaris. Règim disciplinari TEST ESPECÍFICS Test n.º 10. Decret 202/2003, de 26 d'agost, pel qual s'aprova l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili. La Universitat Rovira i Virgili: la seva organització. Els departaments. Les facultats i escoles. Els instituts universitaris d'investigació. Els campus de la URV. Els centres adscrits. Les fundacions universitàries Test n.º 11. La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i la Llei 4/1999, que modifica l'anterior Test n.º 12. L'acte administratiu: concepte i classes. Executivitat i suspensió. La seva execució. La seva motivació i notificació. Actes nuls i anul•lables. Fases del procediment administratiu. El silenci administratiu Test n.º 13. Principis generals del procediment administratiu. Normes reguladores. Dimensió temporal del procediment administratiu: dies i hores hàbils, còmput de terminis. Recepció i registre de documents Test n.º 14. La Universitat Rovira i Virgili: personal docent i investigador. Règim jurídic i tipologia. Normativa interna de la Universitat Rovira i Virgili Test n.º 15. La Universitat Rovira i Virgili: el personal d'administració i serveis. Règim jurídic i tipologia. Normativa interna de la Universitat Rovira i Virgili Test n.º 16. L'espai europeu d'educació superior Test n.º 17. L'ordenació dels ensenyaments universitaris: ensenyaments de Grau, Màster universitari i Doctorat Test n.º 18. Plans d'estudis i Pla d'Ordenació Acadèmica a la Universitat Rovira i Virgili Test n.º 19. La Normativa acadèmica i de matrícula. Nous conceptes administratius: reconeixement i transferència de crèdits. Estructura, procediments i difusió dels tràmits administratius Test n.º 20. L'admissió a les universitats públiques espanyoles. Regles d'accés i reserva de places. La prova d'accés als ensenyaments universitaris de Grau per als que es trobin en possessió del títol de Batxillerat o equivalent. Accés a la Universitat per criteris d'edat i d'experiència laboral o professional Test n.º 21. El pressupost: concepte i classes: Principis pressupostaris. Estructura pressupostària. El cicle pressupostari Test n.º 22. El pressupost a la Universitat Rovira i Virgili: bases d'execució. Balanç patrimonial: comptabilitat general pública Test n.º 23. Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic. Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, de desenvolupament parcial de Llei esmentada. Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques Test n.º 24. Programa Marc d'R+D de la Unió europea. Pla Nacional de I+D+i. Pla de Recerca i Innovació de Catalunya Test n.º 25. Política científica de la URV. Actuacions pròpies de finançament de l'R+D+I Test n.º 26. La planificació estratègica a les administracions públiques. El Pla Estratègic de Qualitat de la Universitat Rovira i Virgili. Contractes-programa. Indicadors de qualitat. Test n.º 27. Les Administracions públiques i la societat de la informació. Protecció de dades de carácter personal. L'Administració electrònica a Catalunya. Test n.º 28. Els sistemes d'acreditació del personal docent i investigador universitari. Tipus d'acreditació i efectes. Paper de l'ANECA (Agencia Nacional de Evaluación, Calidad y Acreditación) i de l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya). Test n.º 29. La gestió per processos. Conceptes bàsics. Representacions gràfiques de processos. Inventaris de processos. Disseny i avaluació de processos.

  Información proporcionada por Librería Cyberdark

  Idioma: CASTELLANO

 
 

Clasificador

Según nuestros usuarios

RIGUROSO
Riguroso

Determina lo preciso o impreciso que es este libro con respecto a lo que se cuenta en el mismo. 0 significa que es completamente impreciso y 10 que cuenta es rigurosamente verídico

Más información
DIVERTIDO
Divertido

Determina lo divertido que te ha resultado el libro: 0-aburrido 10-muy divertido

Más información
COMPLEJO
Complejo

Determinamos lo complejo que nos ha resultado la lectura del libro. Desde el nivel más bajo, que indica que es un texto secillo de comprender hasta el valor máximo que indica que es complejo de comprender

Más información
SORPRENDE
Sorprende

Indica lo sorprendente que resulta el argumento del libro, desde 0: previsible hasta 10: totalmente desconcertante y sorprendente

Más información
 
 

Etiquetas de otros usuarios

Así han etiquetado este libro más usuarios

Así han etiquetado otros usuarios este libro. Si ves acertada su elección puedes añadir la etiqueta con un simple clic a tus etiquetas

 
Publicidad
 
 

Comentarios de los lectores

 
 
 

Yo Leo

Información para lectores

Anillo de blogs

¿Tienes un blog?

Paga si te gusta

La forma de pago del futuro...

BiblioEtecarios

Ayudanos con los libros

Yo Escribo

Si eres autor, descubre más...

Ayuda

Todo lo que puedes hacer en la web
C/ Almagro, 2, 3ºIzda.
28010 Madrid (Madrid)
Tel/Fax : 91 288 73 76
E-mail : info@biblioeteca.com

BiblioEteca en Google Plus BiblioEteca en Rss

 
Copyright © 2015 BiblioEteca Technologies SL - Todos los derechos reservados